Πως αποκτούν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) τα αλλοδαπά πρόσωπα (Φυσικά ή Νομικά) που είναι Διαχειριστές Ακινήτων ή ευρύτερα είναι δικαιούχοι εισοδήματος από Βραχυχρόνια Μίσθωση;

Καταρχήν κάθε αλλοδαπό πρόσωπο που κατέχει εμπράγματο δικαίωμα στην Ελλάδα θα πρέπει να αποκτήσει ελληνικό Α.Φ.Μ., τόσο για τη σύνταξη του μεταβιβαστικού συμβολαίου όσο και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του (ΕΝ.Φ.Ι.Α., υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος για τυχόν εισοδήματα που εισπράττει από τα ακίνητα).

Στο πλαίσιο αυτό, όσοι συμμετέχουν σε Βραχυχρόνια Μίσθωση και αποκτούν εισόδημα από αυτήν, πρέπει να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες για την εγγραφή τους στο Φορολογικό Μητρώο υποβάλλουν στον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ.:

α) Στην περίπτωση αλλοδαπού φυσικού προσώπου, το νέο  έντυπο Α210

Ως στοιχείο ταυτότητας αναγράφεται:

  1. i) Από τους υπηκόους χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το διαβατήριο ή η ταυτότητα.
  2. ii) από τους ομογενείς το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.
  3. iii) από τους αλλοδαπούς υπηκόων τρίτων χωρών ο αριθμός διαβατηρίου.

Επιπλέον, οι υπήκοοι τρίτων χωρών κάτοικοι Ελλάδος υποβάλλουν υποχρεωτικά και άδεια διαμονής σε ισχύ, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Με το παραπάνω έντυπο συνυποβάλλεται, «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου», με το οποίο το αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο δηλώνει τη σχέση του με άλλα πρόσωπα που αφορούν στην οικογενειακή του κατάσταση ή στην εκπροσώπησή του.

Εάν το αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο δε διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, για την εγγραφή του στο Φορολογικό Μητρώο υποχρεούται να ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα και υποβάλλοντας το νέο έντυπο Α210  

- Το συστατικό τους έγγραφο, επίσημα μεταφρασμένο.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξή του, επίσημα μεταφρασμένο.

- Απλή έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα, επίσημα μεταφρασμένη.

Μαθαίνουμε τις υποχρεώσεις μας σχετικά για τα ακίνητα Airbnb

Η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη στην Ελλάδα και η ζήτηση για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης παραμένει υψηλή.

Ωστόσο υπό έρευνα είναι αγγελίες που εμφανίζονται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο ίντερνετ, για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση κατοικιών, με αναφορά σε πληρωμές με μετρητά, ώστε να αποφευχθεί τυχόν έλεγχος. Ειδικότερα, οι φορολογικές υπηρεσίες έχουν θέσει υπό έλεγχο:

  1. Αναζητούνται τα στοιχεία των πραγματικών ιδιοκτητών των ακινήτων.
  2. Τα πλήρη στοιχεία των ενοικιαζόμενων ακινήτων που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ από τους ιδιοκτήτες τους.
  3. Η διασταύρωση των στοιχείων με τα στοιχεία που έχουν κοινοποιήσει στην ΑΑΔΑ οι εταιρείες βραχυχρόνιων μισθώσεων, Airbnb, Booking.com.
  4. Τα τελικά στοιχεία που έχουν ήδη δηλώσει οι ιδιοκτήτες στο έντυπο Ε2.
  5. Τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών και των πιστωτικών καρτών των ιδιοκτητών ακινήτων, καθώς και τις πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών των πελατών, ώστε να διαπιστωθεί τι ποσά πληρώθηκαν.

Tip : Πως Φορολογούνται τα εισοδήματα από airbnb

Τα εισοδήματα από εκμισθώσεις ακινήτων, φορολογούνται ξεχωριστά από το εισόδημα με ειδική κλίμακα, ενώ και για τη χρήση 2021 απαλλάσσονταν από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ειδικότερα φορολογούνται με την ακόλουθη κλίμακα:

15% στα πρώτα 12.000 ευρώ του καθαρού εισοδήματος

35% στα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του καθαρού εισοδήματος από  τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ

45% στο πάνω από τα 35.000 ευρώ τμήμα του καθαρού εισοδήματος.

Φορολογική γνώμη για τεχνικά θέματα:

Προθεσμίες / Deadlines

Το «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» οριστικοποιείται το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

The “Short-Term Stay Property Registry” is finalized no later than February 28 of the year of submission of income tax returns.

Εκπρόθεσμη υποβολή βραχυχρόνιας μίσθωσης το πρόστιμο είναι 100 ευρώ και έχουν ήδη βεβαιωθεί για τις εκπρόθεσμες υποβολές.

 

Tip: Δυνατότητα εγγραφής στην πλατφόρμα ΑΑΔΕ

 https://www.aade.gr/polites/eisodima/brahyhronia-misthosi-akiniton

Φορολογική γνώμη: Η απάντηση μας στηρίχθηκε στην ερώτηση 23 της ΑΑΔΕ

 

Για συμβουλές μπορείτε να απευθύνεστε στο Λογιστικό γραφείο Άννα Χρυσούλη κλείστε άμεσα το ραντεβού για τις δικές  απαντήσεις.