Στοχευμένη αντιμετώπιση της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς αποτελεί η εξαίρεση των ιδιωτικών «μνημείων» από τα δημοσιονομικά έσοδα του κράτους.

Ιστορικά διατηρητέα κτίρια – μνημεία και ακίνητα ειδικού κάλλους (έργα τέχνης όπως χαρακτηρίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ) που ανήκουν σε ιδιώτες απαλλάσσονται από το συνολικό κύριο και συμπληρωματικό  φόρο  των ακινήτων.  Τα ακίνητα αριθμούνται σε περίπου 20.000 κτίσματα και οι ιδιοκτήτες  θα λάβουν μειωμένο τον Ενφια τουλάχιστον για το έτος 2022.

Το άρθρο 43  Νόμος 4916/2022 - ΦΕΚ 65/Α/28-3-2022 αναφέρει:

Η παρούσα Ενότητα δεν εφαρμόζεται για δικαιώματα επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού ούτε για δικαιώματα επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.

Ειδικά για τον ΕΝΦΙΑ έτους 2022 η παρούσα Ενότητα δεν εφαρμόζεται και για δικαιώματα επί ιστορικών διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης, που προστατεύονται από τον ν. 4858/2021 (Α’ 220) και τα οποία δεν καταλαμβάνονται από το προηγούμενο εδάφιο, καθώς και για δικαιώματα επί κτιρίων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί μέχρι την 31η.12.2021 ως διατηρητέα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1577/1985 (Α’ 210) εφόσον τα ως άνω μνημεία, έργα τέχνης ή κτίρια είναι προγενέστερα της 1ης Ιανουαρίου 1940, και για τα αναλογούντα σε αυτά ποσοστά επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.

Τιp: Δεν έχει ανακοινωθεί αν το μέτρο θα εφαρμοστεί και τις επόμενες χρονιές.