Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
για κατοίκους εξωτερικού

 Αναλαμβάνουμε την μεταφορά και την εγγραφή σας στην ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού

 Αναλαμβάνουμε την συμπλήρωση & υποβολή της Φορολογικής Δήλωσης στην Ελλάδα

Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) εισοδήματος (πχ Συντάξεων) και κεφαλαίου

Φορολογίας

Κληρονομιών

Διαχείριση  περιουσίας

Εκπροσώπηση σε Ελλάδα
Υπηκοότητα

Ενδεικτικές υπηρεσίες που παρέχονται

 • Πλήρης εκπροσώπηση σας στην Ελλάδα ως Φορολογικοί Αντιπρόσωποι αλλά και γενικοί Πληρεξούσιοι – Αντίκλητοι – Εκπρόσωποι για οποιοδήποτε θέμα σας.
 • Ίδρυση Ελληνικών Επιχειρήσεων, Αλλοδαπών – Θυγατρικών εταιρειών και Υποκαταστημάτων 
 • Ίδρυση Ελληνικών εταιρειών από κατοίκους εξωτερικού για την διαχείριση ακινήτων
 • Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας στο εξωτερικό
 • Αναλαμβάνουμε την διαδικασία της τεκμηρίωσης της φορολογικής κατοικίας σας στο εξωτερικό.
 • Διεκπεραίωση εργασιών μεταβολής Φορολογικής Κατοικίας
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS).
 • Συμβουλές σε θέματα Συμβάσεων για αποφυγή διπλής φορολόγησης
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης και ανάλωσης κεφαλαίου
 • Σύνταξη και υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων (Ε1, Ε2)
 • Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών.
 • Άμεσος υπολογισμός κι εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος.
 • Ηλεκτρονική Υποβολή εντύπων Ε9 (αλλαγή των περιουσιακών σας στοιχείων) και Ε2 (για τα εισπραττόμενα ενοίκια).
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • Έκδοση τελών κυκλοφορίας
 • Ηλεκτρονική υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων
 • Υποβολή και έλεγχος δηλώσεων στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 • Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. (πχ για μεταβιβάσεις, κλπ)
 • Διεκπεραιώσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων
 • Απαντήσεις σε Θέματα σχετικά με την φορολογία κατοίκων εξωτερικού