Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και υποστήριξη μισθοδοσίας για την επιχείρησή σας, εξασφαλίζοντας έγκυρη και ποιοτική πληροφόρηση στο πλαίσιο των συνεχών αλλαγών της νομοθεσίας φροντίζοντας οι πελάτες μας να είναι πάντα ενήμεροι.

 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου απασχόλησης & ασφάλισης
 • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
 • Σύνταξη, εκτύπωση και ηλεκτρονική αποστολή Αποδείξεων πληρωμής ανά υπάλληλο, με ανάλυση αποδοχών – κρατήσεων
 • Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων
 • Έλεγχος και υποβολή συμμετοχής της εταιρείας σας σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας μέσω ΟΑΕΔ.
 • Δημιουργία και αποστολή αρχείου στην τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους προσωπικούς λογαριασμούς των εργαζομένων σας.
 • Άμεση και τεκμηριωμένη απάντηση σε κάθε φύσεως θέμα που σχετίζεται με την αμοιβή και την ασφάλιση, όπως δικαιούμενες αποδοχές,
 • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπολογισμό αποδοχών κρατήσεων, κ.α.
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας σας στο ΣΕΠΕ και έναντι οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας.
 • Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας τρέχουσας ή επόμενης χρήσης
 • Υπολογισμός της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας
 • Σύνταξη, ενημέρωση, υποβολή και διατήρηση στο αρχείο μας, όλων των απαραίτητων δηλώσεων αναφορικά με θέματα μισθοδοσίας, όπως ΑΠΔ, ΦΜΥ, Προσλήψεις, Απολύσεις, Πίνακας Προσωπικού, Τροποποιήσεις Ωραρίου, κ.α.