Υποχρεωτικός για τους κατοίκους του εξωτερικού ο «Φορολογικός  εκπρόσωπος» - Τι είναι «φορολογικός εκπρόσωπος» : 

Φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και δε διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται, από 1/1/2014 να ορίσει, φορολογικό εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα,στην ταχυδρομική διεύθυνση του οποίου, η Φορολογική Διοίκηση, θα μπορεί να αποστέλλει κάθε είδους αλληλογραφία σχετική με το φορολογούμενο.

Ο φορολογικός εκπρόσωπος είναι  ένα τρίτο πρόσωπο φυσικό ή νομικό  σταθερά διαμένων στην Ελλάδα, που διαμεσολαβεί ανάμεσα στον κάτοικο του εξωτερικού και την ελληνική φορολογική αρχή, αρμόδιο  για την  υποβολή, παραλαβή, διόρθωση ή τροποποίηση φορολογικών δηλώσεων και   για όλες εν γένει  τις  φορολογικές   υποχρεώσεις  του εκπροσωπούμενου κάτοικου εξωτερικού .

Πως επιλέγεται :

Ο φορολογικός εκπρόσωπος είναι αποκλειστικής  επιλογής του φορολογούμενου, κάτοικου εξωτερικού. Από τη συνήθη πρακτική προκύπτει ότι φορολογικοί εκπρόσωποι ορίζονται συνήθως οι λογιστές και οι δικηγόροι .

Yποχρεωτικός  ή όχι :  

Ναι οι κάτοικοι  του εξωτερικού  υποχρεούνται  στον ορισμό «φορολογικού εκπρόσωπου».

Κυρώσεις :

στο φορολογούμενο που παραλείπει την παραπάνω υποχρέωσή του και δε γνωστοποιεί στη Φορολογική Διοίκηση, το διορισμό «φορολογικού εκπροσώπου», επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του Νόμου  4174/2013  

Ευθύνη «φορολογικού εκπροσώπου: Το πρόσωπο, το οποίο ορίζεται φορολογικός εκπρόσωπος, ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου. 

Πως ορίζεται ο φορολογικός εκπρόσωπος :  Ο φορολογικός εκπρόσωπος ορίζεται από την Πρεσβεία ή την αρμόδια προξενική αρχή   

Σχετική νομοθεσία :

Νόμος  4174/2013, Πολ 1283/30.12.2013 ΦΕΚ 3367 Β 31-12-2013

Περισσότερες πληροφορίες:

Με την πολ. 1283/30.12.2013 ΦΕΚ 3367 Β 31-12-2013

το Υπουργείο Οικονομικών καθόρισε τις παρακάτω λεπτομέρειες για την σωστή λειτουργία του θεσμού του «φορολογικού εκπροσώπου»:

1. Όποιος δεν διαθέτει φορολογική διεύθυνση στην Ελλάδα
Φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και δε διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται, από 1/1/2014 να ορίσει, φορολογικό εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, στην ταχυδρομική διεύθυνση του οποίου, η Φορολογική Διοίκηση, θα μπορεί να αποστέλλει κάθε είδους αλληλογραφία σχετική με το φορολογούμενο.

2. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο φορολογικός εκπρόσωπος
Το πρόσωπο, το οποίο ορίζεται φορολογικός εκπρόσωπος, ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου. 

3. Πως ορίζεται ο φορολογικός εκπρόσωπος
Ο φορολογικός εκπρόσωπος ορίζεται με την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση, της σχετικής για τη χορήγηση ΑΦΜ δήλωσης, συνυποβάλλοντας υποχρεωτικά το έντυπο Μ7 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» και απλή έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για τον ορισμό του.

4. Σε περίπτωση αλλαγής του φορολογικού εκπροσώπου
Σε περίπτωση αλλαγής φορολογικού εκπροσώπου, υποβάλλονται από το φορολογούμενο στη Φορολογική Διοίκηση και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την πραγματοποίηση της μεταβολής, τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο 3 

5. Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν από τρίτο πρόσωπο 
Όταν οι παραπάνω δηλώσεις, δεν υποβάλλονται από το φορολογούμενο αλλά από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζεται και σχετική προς τούτο εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη.

6. Δηλώνονται υποχρεωτικά η διεύθυνση κατοικίας στην αλλοδαπή
Επίσης, με τις ανωτέρω δηλώσεις, δηλώνεται υποχρεωτικά η πλήρης διεύθυνση κατοικίας του φορολογούμενου στην αλλοδαπή και η διεύθυνση της ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας.

7. Όταν ο φορολογικός εκπρόσωπος δεν επιθυμεί να συνεχίσει…..
Φορολογικός εκπρόσωπος που δεν επιθυμεί τη συνέχιση της συγκεκριμένης εκπροσώπησης, υποβάλλει στην περίπτωση αυτή και μόνο, στη Φορολογική Διοίκηση το έντυπο Μ7 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» όταν ο φορολογούμενος, δεν προβαίνει στην αντικατάσταση του.

8. Όταν ο φορολογικός δεν γνωστοποιεί το διορισμό φορολογικού εκπροσώπου …..
Στο φορολογούμενο που δε γνωστοποιεί στη Φορολογική Διοίκηση, το διορισμό φορολογικού εκπροσώπου, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

9. Οι «αντίκλητοι»
Τα πρόσωπα που μέχρι την έναρξη ισχύος του θεσμού του φορολογικού εκπροσώπου έχουν δηλωθεί αντίκλητοι, θεωρούνται, από την 1/1/2014, ως φορολογικοί εκπρόσωποι. 

10. Ισχύς του θεσμού του φορολογικού εκπροσώπου»
Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014.

11. Σε ποια Δ.Ο.Υ. υποβάλλεται η φορολογική δήλωση του κατοίκου αλλοδαπής

11-Α. ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Για κατοίκους αλλοδαπής που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων και των φυσικών προσώπων που είναι κάτοικοι αλλοδαπής και συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες της ημεδαπής, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εάν ο φορολογικός εκπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της περιοχής του νομού Αττικής.

11-Β. ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Σε περίπτωση που ο φορολογικός εκπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε Δ.Ο.Υ. εκτός της περιοχής του νομού Αττικής, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας του νομού.

11-Γ. ΣΤΗ Α΄Δ.Ο.Υ. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ Δ.Ο.Υ.
Αν λειτουργούν σε κάποια πρωτεύουσα νομού περισσότερες Δ.Ο.Υ. η δήλωση υποβάλλεται στην Α' Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας αυτού του νομού, εκτός του νομού Θεσσαλονίκης, όπου η δήλωση υποβάλλεται στη Δ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.

11-Δ. ΣΕ Δ.Ο.Υ. ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Σε περίπτωση που ο φορολογικός εκπρόσωπος υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε Δ.Ο.Υ. των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται.

11-Ε ΟΤΑΝ OΙ KATOIKOΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Για κατοίκους αλλοδαπής, που διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα όπου διαμένουν προσωρινά και έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εάν η διεύθυνση του φυσικού προσώπου κατοίκου αλλοδαπής υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της περιοχής του Νομού Αττικής. Σε περίπτωση που η διεύθυνση προσωρινής διαμονής, του φυσικού προσώπου κατοίκου αλλοδαπής υπάγεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. εκτός της περιοχής του Νομού Αττικής, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας του Νομού.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας (πατήστε εδώ) και εμείς θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν!

 

Κατεβάστε αυτό το αρχείο σε μορφή φυλλαδίου  PDF εδώ