Για μια σύχγρονη επιχείρηση καθίσταται αναγκαία η παροχή άμεσων και αποτελεσματικών λύσεων σε θέµατα ανάπτυξης, εκσυγχρονισµού και αναδιοργάνωσης, με σκοπό να μεγιστοποιείται η αξία της επιχείρησης σας.

 

 • Συμβουλές Μηχανογράφησης / Μηχανοργάνωσης
 • Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και σχεδιασμός οικονομικών αναφορών
 • Εκπόνηση Business Plan (Eπιχειρηματικών Σχεδίων)
 • Συμβουλές Οικονομικής Διαχείρισης, Κοστολόγησης και Τιμολόγησης
 • Σχεδιασμός και διαμόρφωση πολιτικών και διαχείριση πελατειακής βάσης
 • Κωδικοποίηση διαδικασιών για την παρακολούθηση του οικονομικού αποτελέσματος των έργων κατασκευαστικών επιχειρήσεων
 • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για αγορά, πώληση επιχειρήσεων ή επιχειρηματική συνένωση
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για λύσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για μακροπρόθεσμο φορολογικό σχεδιασμό και χρηματοοικονομική διάρθρωση
 • Έλεγχος ταμιακών ροών (cash flow)
 • Έλεγχος Κόστους Παραγωγής και Διοίκησης
 • Σύνταξη προϋπολογισμών και οικονομικών εκθέσεων
 • Αναπτυξιακά προγράμματα
 • Έλεγχος και αποτίμηση συγχωνεύσεων – εξαγορών
 • Καταστάσεις Αποτελεσμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι