Για τα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025, από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία,

αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών λήψης υπηρεσιών, για ορισμένες δαπάνες καθώς και σε κάποιες κατηγορίες δαπανώω μετράνε εις διπλούν ως   εξής  :

 • Κατηγορίες δαπανών οι οποίες μετράνε εις διπλούν για τον υπολογισμό του απαιτούμενου ποσού δαπανών που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης.
 1. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 2. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 3. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α)Ιατροί

β)Οδοντίατροι, Ορθοδοντικοί

γ)Οστεοπαθητικοί

δ)Χειροπράκτες

ε)Οφθαλμίατροι

στ)Χειροποδιστές, Ποδολόγοι

ζ)Ιατρικές Υπηρεσίες

 

Οι αποδείξεις που μειώνουν το εισόδημα

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
 2. ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 4. ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ
 6. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 7. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 8. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 9. ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
 10. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
 11. ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
 12. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
 13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εξαιρούνται οι λογιστικές υπηρεσίες)
 14. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΔΕΙΩΝ

α) Κτηνιατρικές Υπηρεσίες β) Εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης γ) Εργασίες ηλεκτρολόγου δ)Εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων κ.τ.λ.ε) Εργασίες ξυλουργού στ) Εργασίας τοποθεσίας στέγης και παραθύρων, λαμαρίνας κ.τ.λ. ζ) Εργασίες σκυροδέματος η) Υπηρεσίες ταξί θ) Κουρεία, κομμωτήρια και καταστήματα ομορφιάς ι) Υπηρεσίες κηδειών κ) Υπηρεσίες μασάζ λ) Υπηρεσίες φυσικής ευεξίας μ) Υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίεςν)Ανάπτυξηφωτογραφιώνξ)Σχολέςχορού ο)Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου με συνδρομή π) Διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου ρ)Προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες) σ) Νομικές υπηρεσίες τ) Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών

Τα ποσά των δαπανών για τις οποίες παρέχονται κίνητρα πρέπει να εξοφλούνται μόνο με ηλεκτρονικά μέσα.

Για τις εργασίες οικοδομικών και λοιπών εργασιών μόνο για το ποσό τις παροχής και όχι των υλικών.

 

Εως 31/12/2022 ισύχει η έκπτωση από τον φόρο για τις δαπάνες  ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων που είναι οι κάτωθι:

 

Α. Ενεργειακές

- Τοποθέτηση θερμομόνωσης.

- Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων.

- Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων ώστε να καθίσταται πλήρως λειτουργικό.

- Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

- Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα.

- Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

- Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

- Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

 

Β. Λειτουργικές-αισθητικές

- Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης.

- Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

- Συντήρηση/επισκευή στέγης.

- Επισκευή τοιχοποιίας/Χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων.

- Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης.

- Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα.

- Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

- Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μείωση φόρου  αποτελούν σωρευτικά:

α) η απόδειξη πραγματοποίησης των δαπανών αυτών με νόμιμα παραστατικά (Τιμολόγιο ή στοιχείο λιανικής πώλησης για την παροχή υπηρεσιών) , στα οποία θα πρέπει να αναφέρεται διακριτά το είδος και η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας δεδομένου ότι επί αυτής υπολογίζεται η μείωση του φόρου, τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ) του προσώπου καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου (ΑΤΑΚ), εκτός αν πρόκειται για κοινόχρηστα, για τα οποία αρκεί μόνο η δ/νση του ακινήτου,

β) η εξόφληση των δαπανών, ανεξαρτήτως του ύψους αυτών, να έχει πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών («e-banking», καρτών, το «ηλεκτρονικό πορτοφόλι» ) κ.λπ.και στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα γραφεία ταχυδρομικών επιταγών και τα ιδρύματα πληρωμών, ανεξάρτητα αν έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή (Ε.Ε., τρίτες χώρες).

Το μέρος των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών που δεν εξοφλείται με τους ως άνω τρόπους δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση.

 

 

Σκάναρε και πάρε

ΕΚΠΤΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2022

 

Συμβουλευτείτε μας !