Στα πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών από την  01/04/2021 καταργούνται και αντικαθίστανται τα διάσπαρτα και μεμονωμένα   πιστοποιητικά επιχειρηματικής δραστηριότητας  τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα.

Η αίτηση για την έκδοση του "Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας" θα είναι ενιαία για όλα τα Δικαστήρια. Η υποβολή της αίτησης και η παραλαβή του πιστοποιητικού θα γίνεται:

- Ηλεκτρονικά, μέσω του solon.gov.gr, για όσα δικαστήρια έχουν υπαχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης και

- Με φυσική παρουσία στη Γραμματεία όσων δικαστηρίων δεν έχουν ακόμα υπαχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης. ---Διευθύνσεις Πολιτικής & Ποινικής Δικαιοσύνης---

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ για συμπλήρωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μας έδωσε η κα Χρυσούλη Άννα φοροτεχνικός  το ψηφιακό σύστημα θα αντλεί σταδιακά στοιχεία από το Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι την πλήρη προσαρμογή του.

Παρακάτω παραθέτουμε την εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης αλλά και την τελική  επίσημη φόρμα  έκδοσης του νέου πιστοποιητικού τόσο για τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα.

Κατεβάστε τα αρχείο:

∆ιαδικασία Εκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού ∆ικαστικής Φερεγγυότητας*

* Στο ίδιο αρχείο συμπεριλαμβάνονται: η αίτηση, καθώς και οι φόρμες έκδοσης των ενιαίων πιστοποιητικών για φυσικά και νομικά πρόσωπα.