Γράφει η Άννα Χρυσούλη  λογίστρια - φοροτεχνικός  προτεινόμενη σύμβουλος της Αμερικανικής Πρεσβείας

Με επιστολή ελέγχων  για τις αδήλωτα εισοδήματα (συντάξεις –μερίσματα )  των Ελλήνων  του Εξωτερικού που ζουν στην Ελλάδα ενημερώσαν οι Εφορίες  τις τελευταίες ημέρες πριν τελειώσει το 2020  τους  φορολογούμενους  που δεν δήλωσαν ποσά που ελάμβαναν από το 2014  από χώρες του εξωτερικού ή και συνεχίζουν να λαμβάνουν χρήματα  στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς .

Βαρύς έπεσε  ο πέλεκυς  της Εφορίας  μετά τις αποτελεσματικές διασταυρώσεις από τα αρχεία των τραπεζών.

Πως βρίσκει τις «ύποπτες  καταθέσεις»  και  τη  «ζωηρή κίνηση» στους  τραπεζικούς  λογαριασμούς η  ΑΑΔΕ 

Με  αποτελεσματικές  διασταυρώσεις από το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών  που  είναι συνδεμένο με τα αρχεία των τραπεζών ώστε να αναζητούνται και να βρίσκονται εύκολα οι τραπεζικοί λογαριασμοί καταθέσεων, οι τόκοι καταθέσεων, τα δάνεια και οι θυρίδες των υπόπτων προσώπων επιδιώκει το Ελληνικό Κράτος  να αυξήσει με γρήγορο τρόπο τα έσοδα,  στα άδεια ταμείων των Εφοριών.

Στο επίκεντρο των ελέγχων μπαίνουν αφενός όσοι φορολογούμενοι αναγράφουν στους κωδικούς του εντύπου Ε1 διαφορετικά στοιχεία από εκείνα που κοινοποιούν στο taxisnet, τράπεζες και άλλοι φορείς, όπως επίσης και εκείνοι που οι καταθέσεις τους παρουσιάζουν «ύποπτη  και ενδιαφέρουσα σημασία».  

Ειδικα με την πολ Α1070/31-03-2020 όπως αναφέρεται στη  σελ 14 εως και 16 «Το ποσό φόρου που καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή αναγράφεται στους κωδικούς 651-652 αν πρόκειται για εισόδημα από μισθούς, συντάξεις κλπ. Αλλοδαπής προέλευσης,Οι φορολογούμενοι που έχουν αναγράψει ποσά στους πιο πάνω κωδικούς, δύνανται να καλούνται στη Δ.Ο.Υ. για προσκόμιση δικαιολογητικών. Η καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή ή η παρακράτησή του, αποδεικνύεται με συγκεκριμένα δικαιολογητικά έγγραφα.» 

Στις περιπτώσεις αυτές οι φορολογούμενοι έλαβαν ήδη  ειδοποιήσεις και  καλούνται για εξηγήσεις, για έλεγχο και τον καταλογισμό προστίμων εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν καταθέσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα του 2019 ή και προηγουμένων ετών.

Όπως εξηγεί η ΑΑΔΕ, μέσω πρόσφατης απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών,  οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας, που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή και αιτία προέλευσης,  ακολουθούνται πιστά οι διατάξεις συμμόρφωσης ελέγχου και αναδρομικών δηλώσεων και ορίζεται ότι ο φορολογούμενος, έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την πραγματική πηγή ή την αιτία προέλευσης ή ότι η εν λόγω προσαύξηση φορολογήθηκε ή απαλλάχθηκε νόμιμα.

Σε  περίπτωση που οι αποδείξεις δεν είναι ικανοποιητικές, η οποιαδήποτε προσαύξηση της περιουσίας χαρακτηρίζεται και φορολογείται ως εισόδημα από άγνωστη πηγή.  Η άρνηση ή η παράλειψη του φορολογούμενου να παράσχει τις παραπάνω πληροφορίες ή η αδυναμία του να τεκμηριώσει επαρκώς τους  ισχυρισμούς προς δικαιολόγηση των επίμαχων ποσών, είναι σε βάρος του φορολούμενου.

Για τις τραπεζικές συναλλαγές  με τις οποίες τα φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Εξωτερικού  στην Ελλάδα  συναλλάσσονται ισχύουν οι  υποχρεώσεις FACTA τόσο για όλες τις χώρες της Ευρώπης  όσο και για τις Ηπα  από 01/07/2014  με την  εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης και της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του FATCA. 

Το 2014 οι ΗΠΑ θέσπισαν τις διατάξεις του νόμου για τη φορολογική συμμόρφωση λογαριασμών της αλλοδαπής (FATCA).  Σύμφωνα με αυτές, πρόσωπα που είναι φορολογικά υπόχρεα στις ΗΠΑ και τηρούν περιουσιακά στοιχεία σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα άλλων χωρών εκτός ΗΠΑ ενδέχεται να πρέπει να προσκομίζουν φορολογικά έντυπα και να φορολογούνται στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα άρθρα  που καταγράφονται  στο Νόμο 4493/ΦΕΚ Α 164/31.10.2017   η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής συλλέγει πληροφορίες για τους Αμερικανούς πολίτες που έχουν διπλή υπηκοότητα, αναφορικά με ορισμένους λογαριασμούς που τηρούνται σε Αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από κατοίκους της Ελληνικής Δημοκρατίας και δεσμεύεται να ανταλλάσσει αυτές τις πληροφορίες με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και να επιδιώκει ισοδύναμα επίπεδα ανταλλαγής, με την προϋπόθεση ότι υφίστανται οι κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας και η υποδομή για μία αποτελεσματική σχέση ανταλλαγής πληροφοριών.

Ο όρος «Ηνωμένες Πολιτείες» σημαίνει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, περιλαμβανομένων των Πολιτειών της, αλλά δεν περιλαμβάνει τα Εδάφη των ΗΠΑ. Οποιαδήποτε αναφορά σε «Πολιτεία» των Ηνωμένων Πολιτειών περιλαμβάνει την Περιφέρεια της Κολούμπια.

   β) Ο όρος «Έδαφος των ΗΠΑ» σημαίνει την Αμερικανική Σαμόα, την Κοινοπολιτεία των Βορείων Μαριανών Νήσων, τη νήσο Γκουάμ, την Κοινοπολιτεία του Πουέρτο Ρίκο, ή τις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.

Οι Ελληνικές τράπεζες,  σε συμμόρφωση τόσο με την ελληνική νομοθεσία, όσο και με την ειδικότερη συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ για τη διεθνή φορολογική συμμόρφωση και το νόμο περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Ξένων Λογαριασμών, γνωστό ως FATCA, έχουν την υποχρέωση να προσδιορίζουν τους πελάτες τους, οι οποίοι θεωρούνται βάσει νομοθεσίας«Πρόσωπα ΗΠΑ» (δηλαδή είναι πολίτες ή κάτοικοι των ΗΠΑ) και να αναφέρουν, σε ετήσια βάση,συγκεκριμένες πληροφορίες  σε αρχεία σχετικά με χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς των συγκεκριμένων πελατών τους, μέσω της Ελληνικής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εξόδων (ΑΑΔΕ), προς την Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων (Internal Revenue Service-IRS) των ΗΠΑ.

Τι είναι  FACTA  (Νόμος περί ορθών και ακριβών πιστωτικών συναλλαγών)

Το FACTA (νόμιμος και ακριβής πιστωτικός νόμος συναλλαγών)  είναι μια τροποποίηση του FCRA (Fair Credit Reporting Act) που προστέθηκε, κυρίως, για την προστασία των καταναλωτών από την κλοπή ταυτότητας .  Ο νόμος ορίζει απαιτήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πληροφοριών, την ακρίβεια και τη διάθεση και περιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να κοινοποιούνται οι πληροφορίες των καταναλωτών. Ας  καταγράψουμε κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες  του FACTA .

Πώς λειτουργεί ο FATCA;            

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:

  • Συγκεντρώνουν στοιχεία και συγκεκριμένες πληροφορίες για λογαριασμούς που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα πελάτες τους με φορολογική κατοικία στις ΗΠΑ.
  • Αναφέρουν κάθε χρόνο τα στοιχεία και τις πληροφορίες αυτές στις τοπικές φορολογικές αρχές.

Ποιες πληροφορίες αναφέρονται στις φορολογικές αρχές;

Οι ελάχιστες πληροφορίες που τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αναφέρουν στις φορολογικές αρχές σχετικά με τους δικαιούχους λογαριασμών είναι:  

  • Ονοματεπώνυμο
  • Διεύθυνση
  • Αριθμός φορολογικού μητρώου ή κοινωνικής ασφάλισης
  • Αριθμός λογαριασμού
  • Υπόλοιπο ή αξία λογαριασμού στο τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους ή άλλης αντίστοιχης περιόδου
  • Τα συνολικά ποσά τόκων ή πληρωμών με τα οποία πιστώνεται ο λογαριασμός

Ποιους αφορά

Αφορά  πολίτες ή μόνιμους  κάτοικους  των ΗΠΑ. Συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν διπλή υπηκοότητα και έχουν εισοδήματα ακόμη και από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός των ΗΠΑ.

Ο FATCA επηρεάζει όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που:

Διαθέτουν υπηκοότητα ή μόνιμη κατοικία στις ΗΠΑ.

Διαθέτουν διαβατήριο που έχει εκδοθεί από τις ΗΠΑ.

Θεωρούνται κάτοικοι ΗΠΑ για φορολογικούς σκοπούς.

Είναι κάτοχοι πράσινης κάρτας.

Έχουν γεννηθεί στις ΗΠΑ.

Έχουν δώσει πάγια εντολή μεταφοράς χρημάτων σε λογαριασμό τηρούμενο στις ΗΠΑ.

Έχουν ορίσει πληρεξούσιο ή έχουν δώσει εξουσιοδότηση υπογραφής σε φυσικό πρόσωπο με διεύθυνση στις ΗΠΑ.

Διαθέτουν στις ΗΠΑ:

Ταχυδρομική διεύθυνση, θυρίδα ή διεύθυνση κατοικίας

Αριθμό τηλεφώνου

Λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα

Η μεταφορά χρημάτων σε τράπεζα του εξωτερικού, που αποτελεί μεμονωμένη τραπεζική συναλλαγή (έμβασμα), προϋποθέτει την ύπαρξη τραπεζικών καταθέσεων στην Ελλάδα και αποτελεί νόμιμο δικαίωμα διαχείρισης και προστασίας της περιουσίας του φορολογουμένου.

Σημειωτέον ότι όλοι οι φορολογικοί έλεγχοι που διενεργούνται σήμερα εμπεριέχουν άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογουμένων, και είτε γίνεται επί τη βάση εισαγγελικών παραγγελιών (π.χ. λίστες ελέγχου Lagard, UBS, αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού κ.ο.κ.) ή διασταυρωτικών ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών (π.χ. λίστες εμβασμάτων εξωτερικού). Οι ενέργειες αυτές  έχουν ένα και μοναδικό αποτέλεσμα να  οδηγήσουν  τους φορολογούμενους σε εθελουσία δήλωση εισοδημάτων.

Όταν κοινοποιείται σε έναν φορολογούμενο η εντολή ελέγχου, απαιτείται να δράσει άμεσα, και να απευθυνθεί σε ειδικούς για τη διαχείριση της κρίσης αυτής. Για τη φετινή χρονιά (σύμφωνα με την Ε 2183/2020καθορίζονται τα δικαιολογητικά που, λόγω των συνεπειών της πανδημίας Covid-19, θα υποβληθούν)   με την σχετική Υπεύθυνη δήλωση καθώς και τις ειδικές αποδείξεις και τεκμηριώσεις που απαιτούνται θα υποβάλλονται,  τα αποδεικτικά για τον έλεγχο των εισοδημάτων του εξωτερικού.

Το γραφείο  μας, έχοντας αποκτήσει ουσιαστική γνώση των εφαρμοστέων φορολογικών διατάξεων και της πρακτικής των διαδικασιών ελέγχου,  καθώς και πολυετή εμπειρία σε υποθέσεις κατοίκων εξωτερικού , αναλαμβάνει με επιτυχία την εκπροσώπηση ελεγχόμενων φορολογουμένων, ήδη από το στάδιο του φορολογικού ελέγχου.

 Για το λόγο αυτό ακολουθούμε αυστηρή μεθοδολογική προσέγγιση καθώς τυχόν λανθασμένοι χειρισμοί «ακολουθούν» την υπόθεση και επιβαρύνουν την θέση του φορολογούμενου. 

Ας ευχηθούμε η νέα χρονιά  με σημαντικό χαρακτηριστικό  την Υγεία, την πρόοδο και την ευημερία καθώς και την αποτελεσματική συνεργασία να μας οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα εμπιστοσύνη και επιτυχίες.

 

[πηγή: ekirikas.com]