Από 300 έως 2.000 ευρώ τα πρόστιμα και παράταση της προθεσμίας για τα «αγνώστου ιδιοκτήτη» ακίνητα

Ενεργοποιείται δια της έστω και άτυπης ...περαιτέρω παράτασης στην εφαρμογή του το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη δήλωση ακινήτων στο Κτηματολόγιο.

Το χωροταξικό νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή προβλέπει μεν την ενεργοποίηση των κλιμακωτών αναλογικών προστίμων, αλλά με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί εντός 6 μηνών.

Στόχος – όπως επισημαίνεται – είναι να δοθεί επαρκής χρόνος συμμόρφωσης στους ιδιοκτήτες, ενώ το πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης ακινήτου θα προκύπτει όχι μόνο από την αξία του ακινήτου, αλλά και από το χρόνο της καθυστέρησης στην υποβολή δήλωσης. Το ύψος του εν λόγω προστίμου θα κυμαίνεται από τα 300 στα 2.000 ευρώ ανάλογα με την αξία του ακινήτου και θα προσαυξάνεται ανάλογα με τη χρονική καθυστέρηση της δήλωσης.

Πρακτικά δεδομένου ότι η επιβολή των προστίμων μετατίθεται για ακόμα μία φορά, δίνεται μία άτυπη παράταση σε όσους δεν έχουν υποβάλει ακόμα δηλώσεις της ακίνητης περιουσίας τους στο Κτηματολόγιο να το πράξουν ηλεκτρονικά εντός του επόμενου εξαμήνου χωρίς τον κίνδυνο επιβολής προστίμου.

Οπως ορίζεται στη σχετική διάταξη, αν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε, καθώς και η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση και με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του υπουργείου Περιβάλλοντος επιβάλλεται πρόστιμο.

Το πρόστιμο υπολογίζεται βάσει του είδους του εγγραπτέου δικαιώματος που δηλώνεται, της αξίας των ακινήτων βάσει του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της, καθώς και του χρόνου κατά τον οποίον καθυστέρησε η υποβολή της δήλωσης σε σχέση με την προθεσμία που καθορίζεται.

Το πρόστιμο για δικαιώματα κυριότητας (ψιλής και πλήρους) και επικαρπίας υπολογίζεται για το σύνολο των ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί εμπροθέσμως ακόμη και στις αγροτικές περιοχές. Βάση υπολογισμού του προστίμου αποτελεί η αξία του δικαιώματος που δηλώνεται. Η βάση υπολογισμού αντιστοιχεί σε ποσό που δε μπορεί να είναι κατώτερο των 300 και ανώτερο των 2.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται, ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, η οποία εκδίδεται εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, ορίζεται ο ειδικότερος τρόπος υπολογισμού του προστίμου ανά είδος δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή προσαύξησης λόγω καθυστέρησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και η εν λόγω απόφαση αρχίζει να ισχύει ένα μήνα μετά την έκδοσή της.

Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας καταβολής προστίμου, αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

Οποιαδήποτε απαγόρευση και ακυρότητα αίρεται είτε με την εκ των υστέρων υποβολή δήλωσης από εκείνον που παρέλειψε να την υποβάλει εμπροθέσμως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποξενώθηκε πλήρως από το δικαίωμά του επί του ακινήτου, είτε εκείνου που αποκτά εγγραπτέο δικαίωμα με την παραπάνω δικαιοπραξία. Η υποβολή των δηλώσεων αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση, η οποία εκδίδεται ατελώς από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της οποίας το περιεχόμενο περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση για την ανάρτηση που προβλέπεται στο άρθρο 4, καθορίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στην περιοχή που κτηματογραφείται. Με όμοια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται.

Τα αγνώστου ιδιοκτήτη

Παράταση ενός έτους στις οριστικές εγγραφές στο Κτηματολόγιο για τις 297 περιοχές της χώρας στις οποίες η κτηματογράφηση ξεκίνησε πριν το 2006, δίνει άλλη ρύθμιση του νομοσχεδίου, βασει της οποίας χιλιάδες ιδιοκτήτες μπορούν να διασώσουν την ακίνητη περιουσία τους.

Οι περιοχές αυτές είχαν εξαιρεθεί από τις παρατάσεις με αποτέλεσμα χιλιάδες ιδιοκτησίες να έχουν χαρακτηριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και οι ιδιοκτήτες τους να κινδυνεύουν να τις χάσουν. Με τη συγκεκριμένη διάταξη δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ως τις 31/12/2021, και λαμβάνοντας υπόψιν τις συνέπειες και τις δυσκολίες που έχει προκαλέσει η πανδημία, να γλιτώσουν τον χαρακτηρισμό της περιουσίας τους ως αγνώστου ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία περισσότερα από 320.000 ακίνητα έχουν χαρακτηριστεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη σε όλη την επικράτεια εκ των οποίων η συντριπτική πλειονότητα θα περιερχόταν στο Δημόσιο εφόσον δε δινόταν παράταση.

 [πηγή: ethnos.gr]